Anasayfa / Belediye Etik Komisyonu

Belediye Etik Komisyonu

Belediye Etik Komisyonu Üyeleri
Adı Soyadı Asli Görevi Görevi
Adnan DELİKANLIOĞLU Belediye Başkanı Başkan
 Hatice AKMAN  Muhasebeci Vekili Üye
 Zafer KELEŞ Büro İşçisi Üye

Etik İlkeler
Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

Halka hizmet bilinci

Hizmet standartlarına uyma

Amaç ve misyona bağlılık

Dürüstlük ve tarafsızlık

Saygınlık ve güven

Nezaket ve saygı

Yetkili makamlara bildirim

Çıkar çatışmasından kaçınma

Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

Savurganlıktan kaçınma

Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

Mal bildiriminde bulunma

Komisyon Görevleri
Etik Komisyonu görevi:

Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak.

Etik uygulamaları değerlendirmek.

Etik Mevzuatı
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Türkçe Metin)

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (English)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Türkçe Metin)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (English)

Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2011/1)

5176 Sayılı Kanun”un 5. maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili Anayasa Mahkemesi”nin İptal Kararı (Türkçe)

5176 Sayılı Kanun”un 5. maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili Anayasa Mahkemesi”nin İptal Kararı (İngilizce)

Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2007/1)

Kamu Konutlarının Tahsis İşlemlerine İlişkin Genelge (2008/1)

24 Kasım Öğretmenler Gününe İlişkin İlke Kararı (2008/2)

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.